Översatta versioner av juridiska avtal och policyer tillhandahålls endast som en tjänst för att underlätta läsning och förståelse av de engelska versionerna. Syftet med att tillhandahålla översättningar av juridiska avtal och policyer är inte att skapa rättsligt bindande avtal eller att ersätta den rättsliga giltigheten för de engelska versionerna. Vid eventuella tvister eller konflikter reglerar de engelska versionerna av våra juridiska avtal och policyer vår relation och de har företräde framför villkor på andra språk.

Användningsvillkor

Gäller fr.o.m. 28 maj 2020
Hoppa till: SEKRETESSPOLICY

1. INLEDNING OCH GODKÄNNANDE

Detta avtal med användningsvillkor (”användningsvillkor”) ingås av och mellan Over, Inc., ett dotterbolag till GoDaddy Operating Company, LLC (”företaget”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) och dig, och träder ikraft i och med det datum du använder denna webbplats (www.madewithover.com) eller ett Over-program (”program”) eller på datum för elektroniskt godkännande.  Dessa användningsvillkor och vår sekretesspolicy (vilken återfinns på www.madewithover.com/legal, ”sekretesspolicyn”) samt eventuella ytterligare villkor anger de allmänna villkoren för din användning av webbplatsen och de produkter och tjänster som köps eller åtkoms via webbplatsen eller programmet (enskild eller gemensam benämning: ”tjänsterna”).  

LÄS DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER VÅRA TJÄNSTER. GENOM ATT BESÖKA ELLER KOMMA ÅT NÅGON DEL AV VÅR WEBBPLATS (UTOM I SYFTE ATT LÄSA DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖRSTA GÅNGEN), LADDA NER VÅRT PROGRAM, TILLHANDAHÅLLA OSS INFORMATION VIA WEBBPLATSEN ELLER PROGRAMMET, REGISTRERA DIG FÖR ETT MEDLEMSKAP (ENLIGT DEFINITIONEN HÄRI) ELLER ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER PÅ NÅGOT SÄTT, SAMTYCKER OCH GODKÄNNER DU (begreppen ”du”, ”din”, ”ditt” och ”dina” ska syfta på samtliga eventuella användare (INKLUSIVE FÖRETAGSANVÄNDARE OCH TEAMANVÄNDARE (ENLIGT DEFINITIONEN HÄRI)) ATT BINDAS AV OCH UPPFYLLA DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH VÅR SEKRETESSPOLICY. DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH VÅR SEKRETESSPOLICY KAN ÄNDRAS ENLIGT VAD SOM FRAMGÅR I AVSNITTET ”TILLÄGG; YTTERLIGARE VILLKOR”. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ATT BINDAS AV DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR OCH/ELLER SEKRETESSPOLICYN, HAR DU INTE TILLSTÅND ATT ANVÄNDA NÅGON AV TJÄNSTERNA OCH FÅR INTE KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN ELLER PROGRAMMET.

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som visas på webbplatsen och i programmet (samt alla härledda verk eller förbättringar av detsamma) inklusive, men inte begränsat till, all text, teckensnitt, illustrationer, filer, bilder, programvara, skript, grafik, foton, ljud, musik, videor, information, innehåll, material, produkter, tjänster, URL:er, teknik, dokumentation och interaktiva funktioner som ingår i eller finns tillgängliga via våra tjänster (gemensam benämning: ”tjänsteinnehållet”) och alla immateriella rättigheter till detsamma ägs av oss, våra distributörer, eller båda två. Dessutom ägs alla varumärken, tjänstmärken, handelsbenämningar och trade dress som visas i våra tjänster av oss, våra distributörer eller identifierad tredje part. Allt serviceinnehåll är copyright-skyddat som ett kollektivt verk enligt lagstiftningen i Förenta staternas samt andra copyrightlagar och med undantag för de begränsade användningsrättigheterna som du beviljas i dessa användningsvillkor förvärvar du inte någon rätt, titel eller intresse i våra tjänster eller något serviceinnehåll. Du får endast visa och, underkastat eventuella uttryckligt angivna restriktioner eller begränsningar som rör specifikt material, ladda ner delar av tjänstinnehållet från de olika områdena på webbplatsen och/eller programmet för icke-kommersiellt bruk, såvida inget annat tillåts All omdistribution, återöverföring och publicering av något copyright-skyddat material är strängt förbjudet utan uttryckligt skriftligt tillstånd från copyright-ägaren. Du samtycker till att inte använda någon av våra logotyper eller andra skyddade grafik- eller varumärken utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa användningsvillkor förbehålls uttryckligen.

3. ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING

(A) Våra tjänster tillhandahålls för ditt personliga bruk och kommersiella användning, utom när vårt tjänsteinnehåll används för att skapa slutprodukter till försäljning där livslängden för slutprodukten som säljs överstiger 400 enheter. En slutprodukt (”slutprodukt”) till försäljning kan vara antingen en digital design eller ett fysiskt objekt som skapas med användning av våra tjänster som du och/eller din klient avser att sälja. Du förstår och godkänner att slutprodukterna du skapar med användning av vårt serviceinnehåll måste vara en unik implementering av serviceinnehållet, betydligt annorlunda än originalserviceinnehållet och att de tar tid, möda och färdighet att skapa. Vi kan erbjuda vissa delar av våra tjänster kostnadsfritt och andra delar mot en engångsavgift, på prenumerationsbasis eller under annan laglig prissättningsstruktur. I alla fall säljs inte våra tjänster till dig; med förbehåll för dessa användningsvillkor, och när du registrerar dig för ett medlemskap, beviljas eller köper du istället en återkallbar, icke-exklusiv, icke-överförbar och begränsad licens för att använda våra tjänster.
(B) När du använder våra tjänster samtycker du till att följa alla gällande federala, statliga och lokala lagar inklusive, utan begränsning, copyrightlagstiftning. Du godkänner att du inte erhåller någon äganderätt genom att ladda ner, installera eller skriva ut serviceinnehåll.
(C) Dessutom får du inte utom när det uttryckligen tillåts i dessa användningsvillkor:
(i) ta bort, ändra, täcka över eller förvränga något meddelande beträffande copyright, varumärke eller annan äganderätt som vi inkluderar i eller genom våra tjänster eller vårt tjänsteinnehåll; (ii) kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa våra säkerhetsrelaterade funktioner inklusive, utan begränsning, några funktioner som förhindrar eller begränsar användning av eller kopiering av programvara eller annat tjänsteinnehåll; (iii) använda en automatisk enhet (som en robot eller spindel) eller manuell process för att kopiera eller "skrapa" webbplatsen eller tjänsteinnehållet i något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd; (iv) samla in eller skörda någon personligt identifierbar information från våra tjänster inklusive, utan begränsning, användarnamn, lösenord, e-postadresser; (v) uppmana andra användare att gå med eller bli medlemmar i någon kommersiell onlinetjänst eller annan organisation utan vårt skriftliga godkännande; (vi) försöka störa eller faktiskt störa korrekt funktion hos våra tjänster eller försämra, överbelasta eller inaktivera desamma; (vii) dekompilera, bakåtkompilera eller dela upp någon del av vår programvara eller annat serviceinnehåll eller våra tjänster; (viii) använda nätverksövervakningsprogramvara för att bestämma arkitektur för eller extrahera användningsdata från våra tjänster; (ix) uppmuntra till beteende som bryter mot lokal, statlig eller federal lagstiftning, antingen civil- eller straffrättslig, eller imitera en annan användare, person eller enhet (t.ex. genom att använda en annan persons medlemskap; (x) bryta mot USA: s exportlagar, inklusive, utan begränsning, överträdelser av lagen om exportadministration (Export Administration Act) och reglerna för exportadministration (Export Administration Regulations) som administreras av amerikanska handelsdepartementet; eller (xi) bedriva något beteende som begränsar eller hindrar någon annan användare från att använda eller njuta av våra tjänster.
(D) Du samtycker till att fullt ut samarbeta med oss för att undersöka alla misstänkta eller faktiska aktiviteter som bryter mot dessa användningsvillkor.
(E) I samband med användningen av programmet förstår och samtycker du vidare till att (i) din användning av programmet villkoras till ditt godkännande av dessa användningsvillkor; (ii) programmet innehåller copyrightskyddat material, affärshemligheter och annat skyddat material tillhörande företaget och våra distributörer; (iii) du kommer enbart att använda programmet för att komma åt och/eller använda tjänsterna; (iv) du kommer inte att använda någon programvara eller några tjänster i samband med tjänsten eller godkänd tredjepartsprogramvara som modifierar eller omdirigerar, eller försöker ändra eller omdirigera tjänsten; (v) du kommer inte att ge någon tredje part tillstånd att komma åt och/eller använda tjänsten på dina vägnar genom att använda någon automatiserad process, till exempel en BOT, en spindel eller periodisk cachelagring av information som lagras av tjänsten för dina räkning utan ett separat skriftligt avtal med oss; (vi) du kommer inte att använda någon programvara eller maskinvara som minskar antalet användare som direkt har åtkomst till eller använder tjänsten kallas ibland "multiplexering" eller "poolning" av programvara eller maskinvara); (vii) du inte kommer att låna ut, hyra ut eller underlicensiera programmet; (viii) du tillåter att vi skickar och levererar uppdateringar och aviseringar till dig som en del av din användning av programmet; (ix) du tillåter att programmet automatiskt då och då laddar ner och installerar uppdateringar från oss som är utformade för att förbättra, utöka och vidareutveckla programmet och vilket kan bestå av buggfixar, förbättrade funktioner, nya programvarumoduler och helt nya versioner; och (x) för att skydda sådana material, med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt tillämplig lag, kommer varken du eller tredje part som agerar på din räkning: (a) att dekompilera, ta isär eller bakåtkompilera programmet; (b) modifiera eller skapa härledda verk av programmet; (c) använda programmet på något sätt för att tillhandahålla servicebyrå, kommersiell tidsdelning eller andra datortjänster till tredje part; (d) överföra programmet eller tillhandahålla dess funktionalitet, helt eller delvis, via internet eller annat nätverk (utom enligt vad som uttryckligen tillåts ovan); (e) sälja, distribuera, hyra, hyra ut, underlicensiera eller på annat sätt överföra programmet till en tredje part; eller (f) använda komponenter i programmet för att köra program som inte körs på programmet.
(F) Begränsningar avseende lokalt språk.  Tjänsterna har inte stöd för alla lokala språk.  Om ett lokalt språk inte har stöd, använder tjänsten som standard endast engelska. En lista över språk som stöds inkluderar: Engelska, spanska, franska, tyska, portugisiska, holländska, danska, svenska, finska, norska, indonesiska och italienska (denna lista kan ändras). I den mån tjänsterna används på ett lokalt språk (utom engelska) kan det finnas begränsningar för vissa funktioner eller funktionalitet inom tjänsten.

4. ANVÄNDARREGISTRERING

(A) För att få tillgång till eller använda vissa funktioner i våra tjänster kan du behöva bli en registrerad användare genom att registrera dig för ett medlemskap. Om du är under tretton år får du inte registrera dig som användare eller på annat sätt skicka in personuppgifter.

(B) Om du blir en registrerad användare, samtycker du till att (i) tillhandahålla sann, korrekt och fullständig registreringsinformation för dig själv eller, om du får åtkomst till företagets "team" -funktion och -tjänster (”teamtjänster”), ditt företags namn (”företagsanvändare”); (ii) tillhandahålla eventuella kreditkorts- eller andra betalningsuppgifter (”kreditkortet”), i tillämpliga fall; (iii) upprätthålla och uppdatera ditt medlemskap snabbt för att hålla det sant, korrekt, aktuellt och fullständigt; (iv) auktorisera oss och våra dotterbolag att debitera ditt kreditkort för alla avgifter som du har haft för din användning av tjänsterna; och (iv) tillhandahålla faktisk och korrekt registreringsinformation, i tillämpliga fall, för varje enskild användare under företagets användarmedlemskap (var och en kallas för ”teamanvändare”). Under registreringen skapar du ett användarnamn och ett lösenord (ett ”medlemskap”). Du ansvarar för att skydda och bibehålla sekretessen hos ditt medlemskap. Du är ensamt ansvarig för den aktivitet som sker under ditt medlemskap, oavsett om du har godkänt aktiviteten eller inte. Du samtycker till att kontakta oss omedelbart om du blir medveten om något säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt medlemskap. Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, ej aktuell eller ofullständig, eller om vi har skälig anledning att misstänka att sådan information är osann, felaktig, ej aktuell eller ofullständig, har vi rätt att avbryta eller avsluta ditt medlemskap och vägra all aktuell eller framtida användning av tjänsterna (eller någon del därav).

(C) Teamtjänster.

Om du kommer åt teamtjänsterna samtycker och utfäster du vidare att du (a) har tillstånd av företagsanvändaren att skapa och registrera en sådan företagsanvändare för ett medlemskap; (b) har rätt att skicka inbjudningar till varje teamanvändare (en ”inbjudan”) för att använda teamtjänsterna; (c) kommer att ansvara för alla handlingar eller underlåtenheter från företagets användare och varje teamanvändare som använder företaganvändarens medlemskap inklusive, men inte begränsat till, överträdelser av dessa användningsvillkor, sekretesspolicyn eller någon internationell, federal, statlig eller lokal lag, förordningar eller bestämmelser eller kränkning av tredje parts äganderätt i samband med sådan teamanvändares användning av tjänsterna; och (d) kommer att se till att varje teamanvändare har läst, förstår och följer dessa användningsvillkor och sekretesspolicyn, inklusive alla villkor gällande meddelandeinbjudan och sociala medieinbjudan (vardera definieras nedan).

När du använder teamtjänster kan du skicka en inbjudan till en teamanvändare via plattformar som e-post eller snabbmeddelanden (gemensam benämning: ”meddelandeinbjudan”) eller webbplatser för sociala media (”social medieinbjudan”) som Facebook (var och en kallas för ”social mediesajt”).

Om du skickar en meddelandeinbjudan samtycker, utfäster och garanterar du att (1) du ska uppfylla alla villkor och sekretesspolicyer för meddelandekanalen ifråga (var och en kallas för en ”meddelandekanal”); (2) du har behörighet att använda och skicka en meddelandeinbjudan till en teamanvändare med ditt konto via meddelandekanalen (ditt ”meddelandekonto”); (3) vi har behörighet att dela din e-postadress, likhet och/eller annan information kopplad till ditt meddelandekonto med teamanvändaren; (4) du kommer att upprätthålla och se till att ditt meddelandekonto alltid kommer att vara sant och korrekt medan du använder tjänsterna och inte kommer att innehålla falsk eller vilseledande information om avsändaren av meddelandeinbjudan; (5) teamanvändare kan skicka meddelanden via ditt meddelandekonto; och (6) du kommer inte att använda meddelandeinbjudanfunktionen för att trakassera eller störa någon användare.

Om du skickar en meddelandeinbjudan samtycker, utfäster och garanterar du att (1) du ska uppfylla alla villkor och sekretesspolicyer för webbplatsen för sociala media ifråga; (2) du har behörighet att använda och skicka en social medieinbjudan till en teamanvändare via din social medieprofil på den sociala mediesajten (din ”sociala medieprofil”); (3) vi har behörighet att dela din sociala medieprofil och information däri med teamanvändaren; (4) du kommer att upprätthålla och se till att din sociala medieprofil alltid kommer att vara sann och korrekt medan du använder tjänsterna och inte kommer att innehålla falsk eller vilseledande information om avsändaren av social mediainbjudan; (5) teamanvändare kan skicka meddelanden via din sociala medieprofil; och (6) du kommer inte att använda den sociala medieinbjudanfunktionen för att trakassera eller störa någon användare. Vi rekommenderar att du noggrant läser användningsvillkoren och sekretesspolicyn för sådana sociala mediesajter där du skickar inbjudningar till sociala medier eftersom det är ditt ansvar att läsa och acceptera policy för respektive sociala mediesajt innan du öppnar och skickar en social mediainbjudan.

5. ANVÄNDARINNEHÅLL

(A) Vi kan nu eller i framtiden tillåta användare att lägga upp, ladda upp, överföra genom eller på annat sätt göra tillgängliga via våra tjänster och för andras användning eller för att visa för andra (gemensam benämning: ”skicka”) meddelanden, text, illustrationer, data, filer, bilder, grafik, foton, kommentarer, ljud, musik, videor, information, innehåll och/eller annat material (”användarinnehåll”). Med förbehåll för de rättigheter och den licens som beviljar häri, behåller du all rätt, titel och intresse i ditt användarinnehåll. Vi garanterar inte sekretessen hos användarinnehållet, även om det inte publiceras genom våra tjänster. Du är ensamt ansvarig för att övervaka och skydda alla immateriella rättigheter som du kan ha i ditt användarinnehåll, och vi tar inget ansvar för detsamma. Du samtycker till att vi kan röja din identitet och all eventuell information vi har om dig till eventuell brottsbekämpande myndighet eller tjänsteman i händelse av rättsliga åtgärder som härrör från något användarinnehåll som du skickar.

(B) Du får inte lämna in något användarinnehåll som är skyddat av copyright, varumärke, patent, affärshemlighet, moralisk rätt eller annan immateriell rätt eller äganderätt utan uttryckligt tillstånd från ägaren till respektive rätt. Du är ensamt ansvarig för skador som uppstår till följd av att du inte har fått sådant tillstånd och för eventuell annan skada till följd av användarinnehåll som du skickar in.

(C) Du utfäster, garanterar och förbinder dig att inte skicka något användarinnehåll som:
(i) på något sätt kränker eller för intrång på andras rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, eventuell copyright, varumärke, patent, affärshemlighet, moralisk rätt eller annan immateriell rätt eller äganderätt tillhörande någon person eller enhet; (ii) imiterar någon annan eller är olaglig, hotande, kränkande, förtalande, ärekränkande, integritetskränkande eller kränkande mot publicitetsrättigheter, vulgär, obscen, profan, pornografisk eller på annat sätt stötande; (iii) uppmuntrar till uppförande som kan utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag; (iv) är en annons för varor eller tjänster eller insamling av medel; (v) inkluderar personuppgifter såsom meddelanden som identifierar telefonnummer, personnummer, kontonummer, adresser eller arbetsgivarreferenser; (vi) innehåller en formel, instruktion eller råd som kan orsaka skada; eller (vii) är ett kedjebrev av något slag.
Dessutom är en användares eventuella uppförande som vi efter eget gottfinnande anser begränsar eller hindrar någon annan användare från att använda eller avnjuta våra tjänster inte tillåtet.

(D) Vi kommer inte att använda ditt användarinnehåll (t.ex. bilder osv.) utan ditt tillstånd. Där du har gett oss tillstånd (t.ex. att dela din bild på Facebook eller Instagram, visa din bild på vår webbplats under en kampanj, osv.), genom att skicka in användarinnehåll till oss, beviljar eller utfäster du samtidigt att ägaren uttryckligen har beviljat oss en världsomspännande, royaltyfri, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, fullständigt underlicensierbar och överlåtbar rättighet och licens att använda, reproducera, distribuera, skapa härledda verk baserade på (inklusive, utan begränsning, översättningar), visa offentligt, uppföra offentligt, överföra och publicera användarinnehållet (helt eller delvis) på det sätt du har begärt. Vi kan utöva detta under hela giltighetstiden för eventuell copyright som kan finnas med avseende på sådant användarinnehåll. Vidare ger du även andra användare tillstånd att komma åt ditt användarinnehåll och att använda, reproducera, distribuera, skapa härledda verk baserat på, visa offentligt, uppföra offentligt, överföra och publicera ditt användarinnehåll för personligt och kommersiellt användande enligt vad som tillåts genom funktionen hos våra tjänster och dessa användningsvillkor. Trots det ovanstående avstår du från alla anspråk du nu eller senare kan ha i någon jurisdiktion med hänsyn till så kallad ”ideell rätt” eller ”droit moral” med avseende på användarinnehållet.

(E) Genom att skicka in användarinnehåll ger du oss också rätten, men inte skyldigheten, att använda dina biografiska uppgifter inklusive, utan begränsning, ditt namn och din geografiska plats i samband med sändning, tryck, online eller annan användning eller publicering av ditt användarinnehåll; under förutsättning att all sådan användning är förenlig med villkoren i vår integritetspolicy.

(F) I enlighet med en kampanj eller i vissa andra fall kan du ge oss tillstånd att dela eller använda ditt användarinnehåll på vår webbplats eller på en tredjepartsplattform. I sådana fall godkänner och samtycker du till att vi kan använda ditt användarinnehåll för att marknadsföra våra tjänster och att ditt användarinnehåll kan visas i närheten av reklam och/eller innehåll från tredje part. Du godkänner och samtycker till att ingen ersättning kommer att betalas till dig med avseende på användningen av ditt användarinnehåll, enligt vad som anges här.

(G) Ditt deltagande i kommunikation via tjänsterna, om det förekommer och om det tillåts av oss, kommer att ske i realtid och kommer inte att redigeras, censureras eller på annat sätt kontrolleras av oss. Vi har rätten, men inte någon skyldighet, att övervaka användarinnehåll. Vi har rätten efter eget gottfinnande och av vilket skäl som helst att redigera, vägra att publicera, ta bort eller inaktivera åtkomst till användarinnehåll.

6. SERVICEINNEHÅLL OCH TREDJEPARTSBILDER, PROGRAMVARA OCH LÄNKAR

(A) Vi tillhandahåller våra tjänster inklusive, utan begränsning, serviceinnehåll för utbildnings-, underhållnings-, marknadsförings- och/eller kommersiella ändamål som uttryckligen anges i dessa användningsvillkor. Du får inte förlita dig på information och åsikter som uttrycks genom någon av våra tjänster för något annat syfte. I alla fall är det ditt ansvar att utvärdera eventuellt tjänsteinnhålls noggrannhet, aktualitet, fullständighet eller användbarhet. Vi tar inget ansvar för något användarinnehåll, åsikt eller annan kommentar som publiceras på webbplatsen, programmet eller någon tredje parts webbplats som är kopplad till webbplatsen eller programmet. Vi utfäster vidare ingen uttrycklig eller underförstådd garanti eller garanti beträffande serviceinnehållets noggrannhet, efterlevnad av copyrightlagstiftning, laglighet eller någon annan aspekt av tjänsteinnehållet, och under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för eventuell förlust eller skada som orsakas av din tillit till något tjänsteinnehåll.

(B) I många fall inbegriper serviceinnehållet innehåll som publiceras av tredje part eller innehåll som representerar tredje parts åsikter och bedömningar. Du förstår att vi inte stöder, garanterar eller ansvarar för noggrannhet, aktualitet, fullständighet eller tillförlitlighet hos någon åsikt, råd eller uttalande som erbjuds genom våra tjänster av någon annan än våra auktoriserade anställda eller talesmän när de agerar i sin officiella kapacitet. Du förstår och godkänner vidare att du kan exponeras för innehåll från tredje part som kan vara stötande, otillbörligt, felaktigt eller anstötligt, och du samtycker till att avstå från och avstår härmed från alla juridiska eller lika rättigheter du har eller kan ha gentemot oss med hänsyn till detta.

(C) Våra tjänster kan länka eller innehålla länkar till andra webbplatser som upprätthålls av tredje part. Det är ditt ansvar när du tittar på andra webbplatser att följa alla integritetsförklaringar och användningsvillkor som publiceras i samband med dessa länkar. Du förstår att dessa länkar kan oavsiktligt leda till webbplatser som innehåller information som du eller andra kan tycka är olämplig eller stötande. Vi driver eller styr inte på något sätt innehållet på dessa tredjepartswebbplatser och bifaller inte nödvändigtvis dess innehåll. Du antar ensamt ansvaret för din användning av tredjepartslänkar och godkänner att vi inte är ansvariga för något innehåll som publiceras på tredjepartswebbplatser och att vi inte är ansvariga gentemot dig för förluster eller skada av något slag som uppkommit till följd av dina kontakter med någon tredje part eller deras webbplats.

(D) Som en del av våra tjänster kan du få lov att använda vissa (i) fotografer, illustrationer eller andra bilder (”bilder”) och/eller (ii) programvara, widgetar eller andra program (”programvara”) som utvecklats, ägs eller licensieras av tredje part.  Din användning av dessa bilder och programvaran kan vara föremål för ytterligare villkor.  Om bilderna och programvaran åtföljs av eller kräver ett licensavtal från tredjepartsleverantören, är användningen av bilderna och programvaran föremål för det licensavtalet, utöver dessa användningsvillkor. Du får endast använda bilderna och programvaran som en del av tjänsterna.  Din användning av bilderna och programvaran är föremål för följande: (i) Du får inte ta bort, ändra eller dölja meddelanden om copyright-, varumärkes- eller annan äganderätt som finns i eller på bilderna och programvaran; (ii) du får inte sälja, modifiera, återanvända, bakåtkompilera, dekompilera, ta isär, skapa härledda verk av eller försöka härleda källkoden från bilderna och programvaran; (iii) Företaget kan tillhandahålla dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer efter behov för att tillhandahålla bilder från tredje part och programvaran; (iv) Företaget förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, ändra eller avbryta tillhandahållande av bilderna och programvaran; (v) Företaget lämnar inga utfästelser eller garantier beträffande tredje parts bilder och programvara som erbjuds i samband med tjänster, och friskriver sig uttryckligen allt ansvar.

Du kommer att gottgöra, försvara och hålla skadeslöst företaget från och mot alla fordringar som påförs eller ådras av företaget direkt eller indirekt till följd av din användning eller missbruk av tredje parts bilder och programvara. Leverantörerna av tredjeparts bilder och programvara är förmånstagare av dessa användningsvillkor såvitt avser genomdrivandet av deras rättigheter enligt dessa användningsvillkor.
De tredjepartsleverantörer som anges i detta avsnitt gör inga utfästelser eller garantier beträffande några bilder eller någon programvara som erbjuds i samband med tjänsterna, och frånskriver sig uttryckligen allt eventuellt ansvar eller skadestånd (vare sig det är direkta eller indirekta skador eller följdskador) som uppstår till följd av användningen av bilderna eller programvaran.
Du ansvarar för att hantera och upprätthålla god finansiell ställning för eventuell betald prenumeration och/eller konto som krävs hos en tredjepartsleverantör. Du måste avsluta eller säga upp din betalda prenumeration och/eller ditt konto hos den tillämpliga tredjepartsleverantören, inte hos företaget.

7. GOTTGÖRELSE

Du samtycker till att ersätta och hålla skadeslöst företaget och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, moderbolag, partners, efterträdare, ombud, distributionspartners, affiliatebolag, dotterbolag och deras närstående företag från och mot alla fordringar, skulder, förluster, skadestånd, skyldigheter, kostnader och utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden och kostnader) som uppstår till följd av, relaterade till eller som kan uppstå i samband med: (i) din användning av våra tjänster; (ii) användarinnehåll som tillhandahålls av dig eller genom användning av ditt medlemskap; (iii) någon faktisk eller påstådd överträdelse från din sida av dessa användningsvillkor; (iv) alla faktiska eller påstådda överträdelser av någon utfästelse, garanti eller förpliktelse som du har gjort till oss; (v) dina handlingar eller utelämnanden och om du är företagsanvändare, handlingar, underlåtenheter, överträdelser av dessa användningsvillkor och/eller brott mot någon tillämplig lag av någon av dina teamanvändare; och (vi) alla aktiviteter som är relaterade till ditt medlemskap (inklusive intrång i tredje parts globala immateriella rättigheter eller försumligt eller olovligt beteende) från din sida eller någon annan person som går in på webbplatsen, programmet eller tjänsterna med användning av ditt medlemskap. Du samtycker till att samverka fullt ut med oss i försvaret mot alla fordringar som är föremål för dina skyldigheter härunder.

8. FRISKRIVNING AV GARANTIER; AVSTÅENDE OCH BEFRIELSE FRÅN ANSVAR

(A) DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA SKER PÅ DIN EGEN RISK. VÅRA TJÄNSTER OCH VÅRT SERVICEINNEHÅLL (INBEGRIPET PROGRAMVARAN) TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH PÅ TILLGÄNGLIG BASIS UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD. UTAN BEGRÄNSNING TILL DET FÖREGÅENDE OCH I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, AVSÄGER SIG FÖRETAGET OCH DESS TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, MODERBOLAG, PARTNERS, EFTERTRÄDARE, OMBUD, DISTRIBUTIONSPARTNERS, AFFILIATEBOLAG, DOTTERBOLAG OCH DERAS NÄRSTÅENDE FÖRETAG ALLA EVENTUELLA GARANTIER, INKLUSIVE: (1) GARANTIER OM ATT VÅRA TJÄNSTER UPPFYLLER DINA KRAV; (2) GARANTIER GÄLLANDE TILLGÄNGLIGHET, KORREKTHET, SÄKERHET, ANVÄNDBARHET, TIDSENLIGHET ELLER INFORMATIONSINNEHÅLL I VÅRA TJÄNSTER ELLER VÅRT TJÄNSTEINNEHÅLL; (3) GARANTIER BETRÄFFANDE TITEL, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET, ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. (4) GARANTIER FÖR TJÄNSTER ELLER VAROR SOM TAS EMOT VIA ELLER ANNONSERAS ELLER KOMS ÅT VIA VÅRA TJÄNSTER; (5) GARANTIER BETRÄFFANDE KORREKTHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET HOS RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS GENOM ANVÄNDNINGEN AV VÅRA TJÄNSTER; (6) GARANTIER OM ATT DIN ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER KOMMER ATT VARA SÄKER ELLER OAVBRUTEN; OCH (7) GARANTIER ATT FEL I VÅRA TJÄNSTER ELLER VÅRT SERVICEINNEHÅLL (INKLUSIVE PROGRAMVARAN) KOMMER ATT KORRIGERAS. DET FINNS INGA GARANTIER SOM STRÄCKER SIG BORTOM DESSA VILLKOR. VI GARANTERAR INTE OCH KAN HELLER INTE GARANTERA  ATT DET INTE INTRÄFFAR MÄNSKLIGA FEL OCH MASKINFEL, UTELÄMNANDEN, FÖRDRÖJNINGAR, AVBROTT ELLER FÖRLUSTER, INKLUSIVE DATAFÖRLUST. VI GARANTERAR INTE OCH KAN HELLER INTE GARANTERA  ATT FILER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR NEDLADDNING FRÅN WEBBPLATSEN ELLER PROGRAMMET KOMMER ATT VARA FRIA FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANER ELLER ANNAN KOD SOM UPPVISAR KONTAMINERANDE ELLER SKADLIGA EGENSKAPER. DENNA FRISKRIVNING AV GARANTIER UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV TJÄNSTEN, ELLER MED NÅGOT AV DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR, ÄR DEN ENDA KORRIGERANDE ÅTGÄRDEN ATT UPPHÖRA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN. VI KAN ÄNDRA TJÄNSTEN ELLER FUNKTIONERNA PÅ VILKET SÄTT SOM HELST, NÄR SOM HELST OCH AV VILKET SKÄL SOM HELST. VI HAR VISSERLIGEN FÖRSÖKT TILLHANDAHÅLLA KORREKT INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN OCH I PROGRAMMET, MEN VI ANTAR ÄNDÅ INGET ANSVAR FÖR ATT INFORMATIONEN ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIG.
(B) DU GODKÄNNER ATT VARKEN FÖRETAGET ELLER DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, DISTRIBUTÖRER ELLER LEVERANTÖRER SKA HA NÅGON SOM HELST ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG UNDER NÅGON TEORI OM ANSVARSSKYLDIGHET ELLER GOTTGÖRELSE I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, PROGRAMMET, TJÄNSTEN ELLER INNEHÅLLET. DU GODKÄNNER SÄRSKILT ATT FÖRETAGET INTE SKALL VARA ANSVARSSKYLDIGT FÖR NÅGON TREDJE PARTS ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGA UPPFÖRANDE OCH ATT RISKEN ATT SKADAS AV DET FÖREGÅENDE LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ DIG. HÄRMED FRÅNSÄGER DU DIG FÖR EVIGT ALLA EVENTUELLA ANSPRÅK DU KAN HA GENTEMOT FÖRETAGET, DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, DISTRIBUTÖRER ELLER LEVERANTÖRER (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSPRÅK GRUNDADE PÅ FÖRSUMLIGHET FRÅN FÖRETAGET, DESS TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, OMBUD, DISTRIBUTÖRER ELLER LEVERANTÖRER) FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADA SOM DU ÅDRAS I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, PROGRAMMET, TJÄNSTEN ELLER TJÄNSTEINNEHÅLLET.

9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

(A) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRETAGET ELLER DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, MODERBOLAG, PARTNERS, EFTERTRÄDARE, OMBUD, DISTRIBUTIONSPARTNERS, AFFILIATEOMBUD, DOTTERBOLAG ELLER DERAS FÖRETAG VARA SKYLDIGA FÖR INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND (ÄVEN OM VI HAR MEDDELATS BETRÄFFANDE RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR) SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT FÖRKNIPPADE MED VÅRA TJÄNSTER ELLER DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR. DEN ENDA KORRIGERANDE ÅTGÄRDEN DU HAR ATT TILLGÅ VID MISSNÖJE MED VÅRA TJÄNSTER SOM INBEGRIPER, UTAN BEGRÄNSNING, TJÄNSTEINNEHÅLLET, ÄR ATT UPPHÖRA ATT ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER. EN SÅDAN BEGRÄNSNING SKA ÄVEN GÄLLA MED HÄNSYN TILL SKADOR SOM ÅDRAS PÅ GRUND AV VAROR SOM TAS EMOT GENOM ELLER SOM ANNONSERAS I SAMBAND MED VÅRA TJÄNSTER ELLER NÅGRA LÄNKAR SOM I VÅRA TJÄNSTER, SÅVÄL SOM PÅ GRUND AV EVENTUELL INFORMATION ELLER RÅD SOM TAS EMOT GENOM ELLER SOM ANNONSERAS I SAMBAND MED VÅRA TJÄNSTER ELLER LÄNKAR I VÅRA TJÄNSTER. EN SÅDAN BEGRÄNSNING SKA ÄVEN GÄLLA MED HÄNSYN TILL SKADOR SOM ÅDRAS PÅ GRUND AV INNEHÅLL SOM LÄGGS UPP AV TREDJE PART ELLER TREDJE PARTS UPPFÖRANDE VID ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER.

(B) OAKTAT ALLTING ANNAT HÄRI SKA DET SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR FÖRETAGET OCH DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, MODERBOLAG, PARTNERS, EFTERTRÄDARE, OMBUD, DISTRIBUTIONSPARTNERS, AFFILIATEBOLAG, DOTTERBOLAG OCH DERAS NÄRSTÅENDE BOLAG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET MINDRE BELOPPET AV DE TOTALA BETALNINGARNA SOM TAS EMOT FRÅN DIG AV FÖRETAGET UNDER DE FÖREGÅENDE TOLV (12) MÅNADERNA ELLER USD 100. DU GODKÄNNER VIDARE ATT EVENTUELL TALAN SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER RELATERAT TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT FÖRKNIPPAT MED VÅRA TJÄNSTER ELLER DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR MÅSTE INLEDAS INOM ETT (1) ÅR EFTER ATT DEN SOM SAK SOM ÄR UPPHOV TILL TALAN UPPSTÅR; ANNARS SKA SÅDAN TALAN PRESKRIBERAS PERMANENT.

(C) I vissa rättsområden tillåts inga skadeståndsbegränsningar. I sådana rättsområden kanske vissa av föregående begränsningar inte gäller dig. Dessa begränsningar ska gälla i största möjliga utsträckning som lagen tillåter.

10. UPPSÄGNING

(A) Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande och när som helst säga upp eller upphäva ditt medlemskap och/eller blockera din användning av våra tjänster av vilket skäl som helst, inklusive, utan begränsning, om du har underlåtit att följa andan och lydelsen i dessa användningsvillkor. Du godkänner att företaget inte är skadeståndsskyldigt gentemot dig eller någon tredje part för eventuell uppsägning eller upphävande av ditt medlemskap eller för att din användning av våra tjänster blockeras.

(B) Eventuell upphävande eller uppsägning påverkar inte dina skyldigheter gentemot oss enligt dessa användningsvillkor. Bestämmelserna i dessa användningsvillkor vilka till sin natur bör överleva upphävande eller uppsägning av ditt medlemskap eller dessa användningsvillkor ska överleva inklusive, men inte begränsat till de rättigheter och licenser som du har beviljat nedan, skadestånd, avståenden, ansvarsfriskrivningar, begränsningar om ansvarsskyldighet, bestämmelser relaterade till lagval och alla bestämmelser i avsnittet ”DIVERSE”.

11. COPYRIGHTPOLICY

(A) Vi respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar oss att användare gör detsamma. Under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande kan vi säga upp och/eller inaktivera medlemskapet för användare som misstänks kränka andras copyright (eller andra immateriella rättigheter). Dessutom kan vi under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande ta bort eller inaktivera tillgången till material som finns på våra webbplatser eller som hanteras på våra system som kan kränka eller vara föremål för kränkande aktiviteter.

(B) I enlighet med 1998 års Digital Millennium Copyright Act, titel 17 i United States Code, avsnitt 512 (”DMCA”), kommer vi att svara snabbt på påståenden om copyrightintrång som rapporteras till det ombud som vi har utsett till ta emot meddelanden om överträdelse av anspråk (”utsett ombud”). Vårt utsedda ombud är:

Over, Inc., 16233 Reitan Rd NE, Bainbridge Island, WA 98110 USA, Telefon: 0835010447. Anspråk kan riktas till oss på kobus@overhq.com.

(C) Om du är en copyrightinnehavare (eller är auktoriserad att agera på copyrightinnehavarens vägnar) och anser att copyright för ditt verk har kränkts ska du inlämna meddelande om kränkning till oss genom att förse vårt utsedda ombud med ett skriftligt meddelande beträffande påstått intrång som i huvudsak innehåller följande:
(i) En fysisk eller elektronisk signatur från en person med befogenhet att handla på uppdrag från innehavaren av en exklusiv rätt som påstås ha kränkts. (ii) Identifiering av det copyrightskyddade verket som påstås ha kränkts, eller, om flera copyrightskyddade verk på en enda online-webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk på den webbplatsen. (iii) Identifiering av materialet som påstås vara kränkande eller som är föremål för kränkande aktivitet och som ska tas bort eller åtkomst till vilket ska inaktiveras, och information som är skäligt tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet. (iv) Information som är skäligt tillräcklig för att tillåta oss att kontakta dig, till exempel en adress, telefonnummer och, om det är tillgängligt, en e-postadress där du kan nås. (v) Ett uttalande om att du i god tro anser att användning av materialet på det sätt som påstås inte har godkänts av copyrightinnehavaren, dess ombud eller lagen. (vi) Ett uttalande under ed om att informationen i meddelandet är korrekt och att du har befogenhet att handla på uppdrag från innehavaren av en exklusiv rätt som påstås ha kränkts.

Vi kommer att undersöka meddelanden om copyrightintrång och vidta lämpliga åtgärder enligt DMCA. Förfrågningar som inte följer det här förfarandet kanske inte besvaras.

12. LAGVAL; JURISDIKTION OCH JURISDIKTIONSORT

Dessa användningsvillkor ska tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Delaware utan hänsyn till dess lagvalsregler. Alla rättsliga förfaranden mot företag som kan uppstå från, hänföra sig till eller på något sätt vara kopplade till vår webbplats, programmet, tjänsterna eller dessa användningsvillkor ska väckas uteslutande i Delawares delstatsdomstol eller federal domstol och du frånsäger dig eventuella invändningar beträffande sådana domstolars jurisdiktion, jurisdiktionsort eller obekvämt forum.

13. TVISTLÖSNING OCH OBLIGATORISKT SKILJEFÖRFARANDE

(A) Vi samtycker till att först kontakta varandra vid eventuella tvister och överlämna en skriftlig beskrivning av problemet, alla relevanta dokument/uppgifter samt förslag på lösning. Du samtycker till att kontakta oss med tvister genom att kontakta oss på adressen som anges i dessa användningsvillkor. Vi kontaktar dig baserat på de kontaktuppgifter du har tillhandahållit oss.

(B) Om parterna efter 30 dagar inte kan lösa eventuell tvist som uppkommit enligt den tidigare bestämmelsen, kan tvisten överlämnas till skiljeförfarande i överensstämmelse med detta avsnitt. Parterna förstår att de skulle ha haft rätt eller möjlighet att väcka talan i domstol och låta en domare eller jury avgöra sitt ärende, men de väljer att få tvister lösta genom skiljeförfarande.

(C) Vi samtycker var och en till att alla fordringar eller tvister oss emellan samt alla anspråk från någon av oss mot den andra partens ombud, anställd, efterträdare eller utsedd, inklusive, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, tredje parter som är inte undertecknare av detta avtal, vare sig det rör sig om detta avtal eller på annat sätt, inklusive tidigare, nuvarande och framtida krav och tvister, och inklusive tvister om giltighet eller tillämpning av denna skiljedomsklausul, ska lösas genom bindande skiljeförfarande som administreras av JAMS enligt dess regler och förfaranden som gäller när anspråket lämnas in. Regler och förfaranden och annan information, inklusive uppgifter om avgifter, kan erhållas från JAMS webbplats (www.jamsadr.com) eller genom att ringa till JAMS på 949-224-1810.

(D) Vi ingår detta avtal om skiljeförfarande i samband med en transaktion som omfattar mellanstatlig handel. Följaktligen ska detta avtal om skiljeförfarande och alla eventuella förfaranden enligt detta regleras av Federal Arbitration Act (”FAA”), 9 U.S.C. §§ 1-16. Eventuell skiljedom som fattas av skiljemannen kan avgöras i en domstol med jurisdiktion.

(E) Undantag gällande skiljeförfarande. Var och en av oss har rätt att väcka kvalificerade fordringar i småmålsdomstol. Som anges nedan, samtycker vi var och en till att eventuellt skiljeförfarande enbart kommer att ske mellan dig och företaget, inte som en del av ett klassomfattande krav (dvs. inte väckt på uppdrag av eller tillsammans med en annan persons anspråk). Om någon domstol eller skiljedomare av någon anledning anser att denna begränsning är orimlig eller inte kan verkställas, kommer vårt avtal om skiljeförfarande inte att gälla och den klassomfattande tvisten måste föras i domstol.

14. INGEN GRUPPTALAN

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRÅNSÄGER VI OSS ALL RÄTT ATT VÄCKA GRUPPTALAN, DVS. ATT ANTINGEN SLÅ SAMMAN ETT ANSPRÅK MED NÅGON ANNAN PERSONS ELLER ENHETS ANSPRÅK, ELLER VÄCKA TALAN I REPRESENTATIV KAPACITET PÅ NÅGON ANNANS UPPDRAG I EN STÄMNING, SKILJEFÖRFARANDE ELLER ANNAN HANDLÄGGNING.

15. INGEN JURYRÄTTEGÅNG

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRÅNSÄGER VI OSS ALL EVENTUELL RÄTT TILL RÄTTEGÅNG MED JURY I EN STÄMNING, SKILJEFÖRFARANDE ELLER ANNAN HANDLÄGGNING.

16. TILLÄGG; YTTERLIGARE VILLKOR

(A) Vi förbehåller oss rätten ATT efter eget gottfinnande och när som helst och av vilket skäl som helst ändra eller avbryta någon aspekt eller funktion i våra tjänster eller att ändra dessa användningsvillkor. Dessutom förbehåller vi oss rätten att förse dig med driftsregler eller ytterligare villkor som kan reglera din användning av våra tjänster i allmänhet, särskilt för våra tjänster eller både och (”Ytterligare villkor”). Eventuella ytterligare villkor som vi kan tillhandahålla dig kommer att införlivas med hänvisning till dessa användningsvillkor. I den utsträckning ytterligare villkor strider mot dessa användningsvillkor gäller de ytterligare villkoren.

(B) Ändringar av dessa användningsvillkor eller ytterligare villkor träder i kraft omedelbart efter meddelande, antingen genom publicering på webbplatsen, meddelande via e-post eller genom något av våra program. Det är ditt ansvar att läsa användningsvillkoren då och då med avseende på eventuella ändringar eller ytterligare villkor. Din tillgång till och användning av våra tjänster efter eventuella ändringar av dessa användningsvillkor eller tillhandahållande av ytterligare villkor innebär att du samtycker till och godkänner detsamma. Om du invänder mot eventuella senare ändringar i användningsvillkoren eller mot eventuella ytterligare villkor, ska du omedelbart upphöra med användningen av våra tjänster och, i tillämpliga fall, avsluta ditt medlemskap.

17. DIVERSE

(A) Inget avstående från någon av parterna beträffande en överträdelse eller någon underlåtelse att uppfylla skyldigheter ska betraktas som ett avstående av någon tidigare eller efterföljande överträdelse eller underlåtelse. Inget avstående skall vara bindande såvida det inte upprättas skriftligen av den part som gör avståendet. Avsnittsrubrikerna som används häri är endast för enkelhets skull och ska inte tillskrivas någon rättslig vikt.

(B) Om inget annat anges, om någon del av dessa användningsvillkor är olaglig eller av någon anledning inte går att genomdriva, samtycker vi båda till att endast den delen av användningsvillkoren ska strykas och att de återstående villkoren i användningsvillkoren inte ska påverkas.

(C) Dessa användningsvillkor (inklusive sekretesspolicyn och eventuella ytterligare villkor som införlivas genom hänvisning) utgör hela överenskommelsen mellan parterna med avseende på ämnet häri och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal oss emellan med avseende på ämnet ifråga.

(D) Du får inte tilldela dessa användningsvillkor eller tilldela några rättigheter eller delegera några skyldigheter härunder, helt eller delvis, utan vårt skriftliga förhandsgodkännande. Alla sådana påstådda tilldelningar eller delegering utan tillbörligt skriftligt förhandssamtycke kommer att vara ogiltiga och sakna verkan. Vi har rätt att överföra dessa användningsvillkor eller eventuella rättigheter härunder utan ditt samtycke och utan föregående meddelande.
(E) Inga bestämmelser i dessa användningsvillkor är avsedda att, och kommer heller inte att tolkas som att, tillhandahålla eller skapa några tredje parts förmånsrättigheter eller andra rättigheter av något slag hos någon ideell användare, klient, kund, dotterbolag eller någon annan part till detta avtal eller någon annan person, såvida inte annat anges här, och med undantag för vad som föreskrivs, kommer alla bestämmelser här endast att vara personliga mellan parterna till dessa användningsvillkor; utom att avsnitt 7, 8 (b) och 9 är avsedda att gynna företaget och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, ombud, distributörer och leverantörer.

(F) Vi kan skicka meddelanden till dig enligt dessa användningsvillkor med hjälp av elektronisk post, ett allmänt meddelande på webbplatsen eller i programmet, eller genom ett skriftligt meddelande som levereras via 1:a klass till din registrerade adress i medlemskapet. Du kan meddela oss när som helst via elektronisk post till webbplatsen på följande adress: legal@overhq.com.


Sekretesspolicy
Gäller från och senast ändrad 25 maj 2018
Läs följande sekretesspolicy noggrant innan du använder den här appen eller andra tjänster som vi tillhandahåller. Genom att komma åt eller använda vår app eller våra tjänster (utom i syfte att läsa denna sekretesspolicy för första gången), godkänner du villkoren i denna sekretesspolicy.

Over, Inc. (”vi”, ”vår”, ”våra”, ”vårt” eller ”oss”) erbjuder dig tillgång till denna programvara och dess relaterade ”webbplats” på www.madewithover.com (gemensam benämning: ”appen”). Din användning av appen omfattas av villkoren som anges i denna sekretesspolicy och alla andra eventuella som vi kan tillhandahålla dig.
Vi har antagit denna sekretesspolicy för att specificera vilka typer av uppgifter vi samlar in när du använder vår app, hur vi använder uppgifterna vi samlar in från dig, de omständigheter under vilka vi kan dela dina uppgifter med andra samt de val och alternativ du har tillgång till för att begränsa vår insamling och/eller delning av dina uppgifter.

A. Vilka uppgifter erhåller appen och hur används de?
Appen samlar vanligtvis in två sorters uppgifter om dig: (a) personuppgifter, dvs. uppgifter som du tillhandahåller och som kan identifieras med avseende på dig (”PII”); samt (b) uppgifter som inte kan identifieras med avseende på dig, vilka vi samlar in automatiskt när du använder appen eller som du tillhandahåller oss (”icke-PII”).

1. Personuppgifter (”PII”): Vår definition av PII inbegriper eventuella uppgifter som kan identifieras specifikt med avseende på dig eller som kan användas för att kontakta dig, exempelvis ditt namn, postadress, telefonnummer osv. I allmänhet samlar vi inte automatiskt in PII när du öppnar eller använder appen. Under vissa omständigheter kan vi begära, tillåta eller på annat sätt ge dig en möjlighet att skicka PII i samband med en funktion, ett program, en kampanj eller någon annan aspekt av vår app. Till exempel kan du: (a) ange ditt namn, post-/leveransadress, e-postadress och telefonnummer när du registrerar dig i vår app eller i samband med en tävlingsanmälan; (b) tillhandahålla vissa demografiska uppgifter om dig (t.ex. ålder, kön, köppreferens, användningsfrekvens osv.) när du deltar i en undersökning eller enkät; eller (c) publicera en allmän kommentar och/eller rekommendation på vår app. Vissa uppgifter kanske inte i sig kan identifieras med avseende på dig (t.ex. din ålder), men kan göra det när de kombineras med andra uppgifter (t.ex. din ålder och ditt namn). Huruvida du tillhandahåller denna information är ditt val; i många fall krävs dock denna typ av uppgifter för att delta i den specifika aktiviteten, förverkliga en förmån som vi erbjuder eller få tillgång till visst innehåll på vår webbplats. Exempelvis är registrering valfri och kostnadsfri, men om du inte registrerar dig kanske du inte kan använda vissa av funktionerna som erbjuds av appen (t.ex. att ladda ner extra teckensnitt, konstpaket osv.).

2. Icke-personuppgifter (”icke-PII”): Vår definition av icke-PII är alla uppgifter som inte kan identifieras med dig. Icke-PII kan inbegripa vissa PII som är avidentifierade; dvs. uppgifter som har gjorts anonyma. Vi erhåller icke-PII beträffande dig från uppgifter som du tillhandahåller oss, antingen separat eller tillsammans med dina PII. Vi samlar även automatiskt in vissa icke-PII från dig när du besöker vår webbplats. Vi kan även ta emot icke-PII från tredje part. Dessa uppgifter kan inbegripa, men är inte begränsade till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika enhets-ID, IP-adressen för din mobila enhet, allmän geografisk information, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobila webbläsare du använder, söktermer, andra program du har laddat ner samt information om hur du använder appen.
Observera slutligen att appen använder en plattform som tillhandahålls av Intercom, Inc. (”Intercom”) för återkoppling och support, samt andra valfria tjänster (”serviceplattform”), som är åtkomlig direkt genom appen eller via en dator på http://intercom.help/over. När du skickar PII och/eller icke-PII till serviceplattformen, skickas informationen till både oss (i enlighet med denna sekretesspolicy) och Intercom (i enlighet med dess separata sekretesspolicy som är tillgänglig via serviceplattformen).

B. Hur använder och delar vi uppgifterna som erhålls via appen?
1. PII: PII som du skickar till oss används vanligtvis för att utföra vad du begär, besvara dina förfrågningar, bättre betjäna dig eller på andra sätt som är naturligt förknippade med omständigheterna under vilka du lämnade ut uppgifterna. Vi kan också använda dessa uppgifter för att senare kontakta dig av olika skäl, till exempel kundservice, ge dig kampanjinformation för våra produkter eller produkterna tillhörande vårt moderföretag, dotterbolag eller andra anslutna företag (”anslutna företag”), eller för att kommunicera med dig om innehåll eller annan information du har lagt ut eller delat med oss via vår app.
I vissa fall kan vi också dela din PII med våra tredjepartsleverantörer som utför funktioner för vår räkning (eller på våra anslutna företags vägnar) - t.ex. leverantörer som behandlar kreditkortsorder, administrerar våra kampanjer, tillhandahåller oss marknadsföringshjälp, analyserar våra data, hjälper oss med kundservice osv. Våra leverantörer samtycker till att använda dessa uppgifter, och vi delar uppgifterna med dem, uteslutande för att utföra vad vi begär. Dessutom kan vi dela dina PII med deltagande sponsorer till ett program eller en kampanj (t.ex. lotteri eller tävling) som du medverkar i via vår app och/eller kampanjpartners och andra som vi har ett marknadsföringsförhållande eller andra relationer med. Förutom vad som anges i denna sekretesspolicy eller som röjs när du skickar informationen kommer dina PII inte att delas med eller säljas till någon tredje part för den tredje partens egna affärsbruk utan ditt förhandsgodkännande.
2. Icke-PII: Vi använder icke-PII på flera olika sätt, inklusive för att hjälpa till att analysera hur vår app används, förstå kundernas behov och trender, genomföra riktade kampanjaktiviteter och för att förbättra vår app eller tjänster. Vi kan använda dina icke-PII för sig själva eller slå samman dem med uppgifter vi har erhållit från andra. Vi kan dela dina icke-PII med våra anslutna företag och tredje parter för att uppnå dessa mål och andra, men kom ihåg att inga av dessa uppgifter kommer att identifieras med avseende på dig eller på annat sätt vara påtagligt associerade med dig.

C. Annan användning och information
1. E-postkommunikation: I vissa fall kan vi kommunicera med dig via e-post. Vi kan till exempel kommunicera med dig via e-post om du begär en viss tjänst eller registrerar dig för en funktion som involverar e-postkommunikation, e-postmeddelandet avser ett köp du har gjort hos oss, vi skickar information om våra andra produkter och tjänster eller om du har samtyckt till att bli kontaktad via e-post för ett visst syfte. Du kan avanmäla dig från att få framtida kommersiell e-postkommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta”-länken som ingår i de flesta e-postmeddelanden vi skickar, eller enligt vad som anges nedan; vi förbehåller oss emellertid rätten att skicka transaktionsmässiga e-postmeddelanden som kundtjänstkommunikation.
2. Överföring av tillgångar: Allt eftersom vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi komma att sälja eller köpa tillgångar. Om en annan enhet förvärvar oss eller alla (eller väsentligen alla) våra tillgångar, kommer de PII och icke-PII vi har beträffande dig att överföras till och användas av den förvärvande enheten, dock kommer vi att vidta skäliga åtgärder för att se till att dina preferenser följs. Om något konkurs- eller rekonstruktionsförfarande väcks av eller mot oss kan alla sådana uppgifter betraktas som en tillgång för oss och kan därmed säljas eller överföras till tredje part.
3. Extraordinära omständigheter: Vi förbehåller oss rätten att röja alla PII eller icke-PII beträffande dig om vi är skyldiga att göra det enligt lag, med avseende på anspråk om intrång i copyright eller andra immateriella rättigheter, eller om vi anser att sådana åtgärder är nödvändiga för att (a) uppfylla begäran från en myndighet; (b) uppfylla kraven i lagen eller rättsprocessen; (c) skydda eller försvara våra juridiska rättigheter eller vår egendom, vår app eller andra användare; eller (d) i en nödsituation för att skydda våra appanvändares eller allmänhetens hälsa och säkerhet.
4. Integritetsrättigheter i Kalifornien: Invånare i delstaten Kalifornien har enligt vissa bestämmelser i den kaliforniska civillagen (California Civil Code) rätten att begära från företag som bedriver verksamhet i Kalifornien en lista över alla tredje parter till vilka företaget har röjt vissa PII enligt definitionen i Kaliforniens lag under föregående år för direktmarknadsföringsändamål från tredje part. Begäran begränsas till en per kalenderår. Om du vill utnyttja och tror att du har de rättigheter som lyder i Kalifornien, måste din begäran intyga det faktum att du är bosatt i Kalifornien och ange en aktuell adress i Kalifornien för vårt svar. Vi kommer att följa lagen i Kalifornien där det är tillämpligt. Uppgifterna kan begäras skriftligen på legal@overhq.com.
5. Dela innehåll: Inom appen kan du få möjlighet att dela innehåll (t.ex. en bild, text osv.) direkt med sociala nätverk eller andra plattformar (t.ex. Facebook, Pinterest osv.). Om du väljer att dela något innehåll från appen med en tredjepartsplattform, observera att du därmed samtycker till den plattformens användning av ditt innehåll och uppgifter i enlighet med dess relevanta sekretesspolicy och andra policyer – inte denna sekretesspolicy. Vi ansvarar inte för de integritetsskyddsrutiner som används av någon tredje parts plattform.
6. Barn: Funktionerna, programmen, kampanjerna och andra aspekter av vår app som kräver överlämning av PII är inte avsedda för barn. Vi samlar inte medvetet in PII från barn under 13 års ålder. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att hens barn har gett oss PII, bör han/hon kontakta oss på legal@overhq.com. Vi kommer att radera sådana uppgifter från våra arkiv inom skälig tid.

D. Säkerhet
Vi värnar om att skydda konfidentialiteten hos dina uppgifter. Vi tillhandahåller fysiska, elektroniska och förfarandemässiga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna vi bearbetar och upprätthåller. Till exempel begränsar vi tillgången till dessa uppgifter till behöriga anställda och leverantörer som behöver veta dessa uppgifter för att kunna använda, utveckla eller förbättra vår app. Observera att även om vi strävar efter att tillhandahålla skälig säkerhet för de uppgifter vi behandlar och upprätthåller, finns det inget säkerhetssystem förhindra alla potentiella säkerhetsöverträdelser. Om dina PII (enligt definitionen av begreppet eller liknande begrepp i tillämplig lag som kräver meddelande vid säkerhetsöverträdelse) äventyras, kan vi meddela dig via e-post (efter eget och absolut gottfinnande) till den senaste e -postadress du har gett oss inom den skäligt kortaste tiden under omständigheterna; under förutsättning att förseningar i meddelandet kan uppstå medan vi vidtar nödvändiga åtgärder för att fastställa omfattningen av överträdelsen och återställa rimlig integritet i systemet såväl som för polismyndigheternas legitima behov om sådant meddelande skulle hindra en brottsutredning.

E. Ändringar
Denna sekretesspolicy kan uppdateras från tid till annan av vilket skäl som helst. Vi kommer att meddela dig beträffande ändringar i vår sekretesspolicy genom att publicera den nya sekretesspolicyn på http://www.madewithover.com/privacy. Du bör konsultera denna sekretesspolicy regelbundet med avseende på eventuella ändringar, eftersom fortsatt användning av appen betraktas som godkännande av alla ändringar.

F. Kontakt- och avanmälningsinformation
Kontakta oss via e-post på legal@overhq.com om: (a) du har frågor eller synpunkter på vår sekretesspolicy; (b) önskar korrigera eller ta bort personuppgifter några PII du har tillhandahållit; (c) önskar avanmäla dig från att få framtida kommersiell korrespondens, inklusive e-post, från oss eller våra anslutna företag; eller (d) önskar dra tillbaka eventuellt medgivande du har lämnat beträffande delning av dina PII med andra. Vi kommer att svara på din begäran och, i tillämpliga och lämpliga fall, utföra den begärda ändringen i våra aktiva databaser så snart som skäligt möjligt. Observera att vi kanske inte kan uppfylla vissa förfrågningar samtidigt som vi ger dig tillgång till vissa förmåner och funktioner i vår app.

G. EU-USA Privacy Shield Framework
Over, Inc. håller på att genomgå självcertifiering genom anslutning till Privacy Shield. Vi avser att följa principerna i Privacy Shield även innan självcertifieringen är klar. Därför avser Over att följa regelverket EU-U.S. Privacy Shield såsom det beskrivs av amerikanska handelsdepartementet beträffande insamling, användning och bevarande av personuppgifter som överförs från EU till USA. Se utkastet till vår Privacy Shield-policy på https://madewithover.com/privacyshield.
Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet och för att granska vår certifiering, gå till https://www.privacyshield.gov.”

H. Enda meddelandet
Denna sekretesspolicy som publiceras på appen är det enda meddelandet beträffande våra integritetsskyddsrutiner med avseende på appen, och ingen sammanfattning, modifiering, omformulering eller annan version därav, eller annan sekretesspolicy eller annan policy, oavsett form, är giltig om vi inte publicerar en ny eller reviderad sekretesspolicy som överensstämmer med ovanstående villkor.

Observera att vår sekretesspolicy har ändrats fr.o.m. 25 maj 2018. Om du lämnade in personuppgifter till oss före detta datum och önskar välja bort behandling av dessa uppgifter enligt den nya policyn, vänligen kontakta oss på legal@overhq.com.

I. Den engelskspråkiga versionen ska gälla
Dessa användningsvillkor, tillsammans med alla policyer och andra tillämpliga avtal som identifierats ovan och som införlivas häri genom referens (gemensam benämning: ”avtalet”), upprättas på engelska.  I den mån du får en översättning,  tillhandahålls den enbart av bekvämlighetsskäl, och i händelse av en konflikt mellan den engelskspråkiga och översatta versionen ska den engelskspråkiga versionen gälla, när lagen så medger. Om den översatta versionen måste tillhandahållas dig och ska betraktas vara bindande enligt lag (i) ska båda språkversionerna ha samma giltighet, (ii) vardera part bekräftar att den har granskat båda språkversionerna och att de är i huvudsak identiska i alla väsentliga avseenden, och (iii) i händelse av avvikelser mellan dessa två versioner, kan den översatta versionen råda, förutsatt att parternas avsikter till fullo har beaktats.

Översatta versioner av juridiska avtal och policyer tillhandahålls endast som en tjänst för att underlätta läsning och förståelse av de engelska versionerna. Syftet med att tillhandahålla översättningar av juridiska avtal och policyer är inte att skapa rättsligt bindande avtal eller att ersätta den rättsliga giltigheten för de engelska versionerna. Vid eventuella tvister eller konflikter reglerar de engelska versionerna av våra juridiska avtal och policyer vår relation och de har företräde framför villkor på andra språk.

Sekretesspolicy

Senast reviderad: 08/06/2020
Om du vill se vår arkiverade sekretesspolicy, klicka här

Over, LLC värnar om din sekretess. Därför samlar vi in och använder personuppgifter endast i den utsträckning det behövs för att kunna leverera våra produkter, tjänster, webbplatser och mobilapplikationer samt för att kunna kommunicera med dig om detta, eller i enlighet med vad du har begärt (gemensam benämning: våra ”tjänster”). Dina personuppgifter inbegriper information som:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum
 • E-postadress
 • Fakturerings- och betalningsinformation
 • Kandidatinformation (för arbetssökande)
 • Andra uppgifter som kan identifiera dig direkt eller indirekt.

Vår sekretesspolicy förklarar inte bara hur och varför vi använder de personuppgifter vi hämtar in, utan även hur du kan komma åt, uppdatera eller på annat vis ta kontroll över dina personuppgifter.
Om du någon gång har frågor om våra rutiner eller om dina ovannämnda rättigheter, kan du nå vårt dataskyddsombud (”DPO”) och vårt särskilda team som stöder det här kontoret genom att kontakta oss på privacy@overhq.com. Den här inkorgen övervakas och sköts aktivt så att vi kan leverera en tillförlitlig upplevelse.

Vilka uppgifter vi samlar in, hur vi samlar in dem och varför
Många av personuppgifterna hämtas in direkt från dig när du:

 1. skapar ett konto eller köper någon av våra tjänster (t.ex. faktureringsinformation, inklusive namn, adress, kreditkortsnummer)
 2. begär hjälp från vårt prisbelönta kundsupportteam (t.ex. telefonnummer)
 3. fyller i kontaktformulär eller begär nyhetsbrev eller annan information från oss (t.ex. e-post), eller
 4. deltar i tävlingar och undersökningar, söker jobb eller på annat sätt medverkar i aktiviteter som vi befrämjar som kan kräva information från dig.

Vi samlar även in ytterligare uppgifter när vi levererar våra tjänster, i syfte att säkerställa nödvändig och optimal prestanda. Dessa insamlingsmetoder är kanske inte lika uppenbara och därför vill vi uppmärksamma och förklara metoderna lite närmare (då de kan variera från tid till tid):

Cookies och liknande teknik på våra webbplatser och våra mobilprogram gör det möjligt att spåra ditt webbläsarbeteende, länkarna som klickas, artiklarna som köps, typen av enhet samt för att samla in diverse data, inklusive analys, beträffande hur du använder och interagerar med våra tjänster. Dessa tekniker samlar automatiskt in data när du använder och interagerar med våra tjänster, inklusive metadata, loggfiler, cookie-/enhets-id:n, laddningstid för webbsidor, serversvarstid och ungefärlig platsinformation för att mäta webbplatsprestanda och förbättra våra system, inklusive optimering av DNS-lösning, nätverksroutning och serverkonfigurationer. Specifikt samlas det in uppgifter om interaktioner med funktioner, innehåll och länkar (inklusive från tredje part, t.ex. insticksprogram för sociala medier) som ingår i tjänsterna, IP-adress, webbläsartyp och inställningar, datum och tid då tjänsterna användes, information om webbläsarkonfiguration och insticksprogram, språkpreferenser och cookiedata, information om enheter som får åtkomst till tjänsterna, inklusive enhetstyp, vilket operativsystem som används, enhetsinställningar, program-ID, unika enhetsidentifierare och feldata. Allt detta gör att vi kan tillhandahålla mer relevanta produkterbjudanden, en bättre upplevelse på våra webbplatser och mobilapplikationer samt samla in, analysera och förbättra prestandan för våra tjänster. Vi kan även hämta in din plats (IP-adress) så att vi kan anpassa våra tjänster. För mer information och för att lära dig hantera teknikerna vi använder, läs vår Cookiepolicy. Om du vill välja bort intressebaserad annonsering, klicka här [i EU, klicka här]. Observera att du kommer att fortsätta få generiska annonser.

Kompletterade data om dig kan tas emot från andra källor, inklusive offentligt tillgängliga databaser eller tredje parter från vilka vi har köpt data, i vilket fall vi kan kombinera dessa data med information vi redan har beträffande dig så att vi kan uppdatera, utöka och analysera noggrannheten hos våra uppgifter, utvärdera en jobbsökandes kvalifikationer och tillhandahålla produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du ger oss andra personers personuppgifter, eller om andra ger oss dina uppgifter, kommer vi endast att använda den informationen för det särskilda ändamål som informationen var avsedd för.

Så använder vi information.
Vi tror starkt på att både minimera de uppgifter som vi samlar in och begränsa dess användning och syfte till endast det (1) som vi har fått tillstånd för, (2) vid behov för att leverera de tjänster du köper eller interagerar med, eller (3) som vi kan ha skyldighet eller tillstånd att använda för att uppfylla lagliga krav eller för andra lagliga ändamål:

Leverera, förbättra, uppdatera och utöka våra tjänster. Vi samlar in diverse information beträffande ditt köp, din användning och/eller dina interaktioner med våra tjänster. Vi använder denna information för att:

 • Förbättra och optimera funktionen och prestanda hos våra tjänster (inklusive våra webbplatser och mobilapplikationer)
 • Diagnostisera problem med och identifiera säkerhetsrisker, fel eller nödvändiga förbättringar av tjänsterna
 • Detektera och förebygga bedrägeri och otillbörlig användning av våra tjänster och system
 • Samla in aggregerad statistik beträffande användningen av tjänsterna
 • Förstå och analysera hur du använder våra tjänster samt vilka produkter och tjänster är mest relevanta för dig.

Många av de insamlade uppgifterna är aggregerade eller statistiska data beträffande hur personer använder våra tjänster och är inte kopplade till några personuppgifter.

Dela med pålitliga tredje parter. Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter som vi samarbetar med så att du kan integrera deras tjänster i våra egna tjänster samt med samarbetspartners och pålitliga tredjeparts tjänsteleverantörer på så sätt som behövs för att de ska kunna utföra tjänster på våra vägnar, såsom:

 • Bearbetning av kreditkortsbetalningar
 • Tillhandahållande av annonser
 • Genomförande av tävlingar eller undersökningar
 • Utförande av analys av våra tjänster och kunddemografi
 • Kommunikation med dig, via e-post eller leverans av undersökningar
 • Hantering av kundrelationer
 • Rekryteringsstöd och relaterade tjänster
 • Andra som tillhandahåller tjänster åt oss.

Dessa tredje parter (och andra underleverantörer de kan ha rätt att använda) har accepterat att inte dela, använda eller behålla dina personuppgifter för andra syften än de som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna.
Vi kommer också att lämna ut dina uppgifter till våra samarbetspartners eller tredje parter:

 • i det fall vi säljer eller köper företag eller tillgångar (till följd likvidation, konkurs eller annat), i vilket fall vi lämnar ut dina uppgifter till den tänkta säljaren eller köparen av sådant företag eller tillgång; eller
 • om vi säljer, köper, går samman med, köps upp av eller ingår samarbete med andra företag, eller säljer några eller alla våra tillgångar. Vid sådana transaktioner kan dina uppgifter ingå i de överförda tillgångarna.

Kommunikation med dig. Vi kan kontakta dig direkt eller via en tredje parts tjänsteleverantör angående produkter eller tjänster du har registrerat eller köpt av oss, enligt vad som krävs för att tillhandahålla transaktions- eller tjänsterelaterad kommunikation. Vi kan även kontakta dig beträffande erbjudanden om ytterligare tjänster vi tror du kan vara av värde för dig om du ger oss tillstånd eller ifall det tillåts baserat på legitima intressen. Du behöver inte lämna ditt samtycke för att kunna köpa våra varor eller tjänster. Dessa kontakter kan inbegripa:

 • E-post
 • Textmeddelanden (sms)
 • Telefonsamtal
 • Snabbmeddelandeprogram (t.ex. WhatsApp osv.)
 • Automatiska telefonsamtal eller textmeddelanden.

Du kan även uppdatera dina abonnemangspreferenser med hänsyn till att ta emot kommunikationer från oss och/eller våra partner genom att logga in på ditt konto och besöka sidan ”Kontoinställningar”.
Om vi hämtar in uppgifter från dig i samband med ett erbjudande med co-branding görs det klart vid insamlingspunkten vem som hämtar in uppgifterna och vilken sekretesspolicy som gäller. Dessutom beskrivs eventuella valmöjligheter du har i förhållande till användning och/eller delning av dina personuppgifter med en co-brandingpartner, samt hur dessa valmöjligheter kan utövas. Vi är inte ansvariga för sekretessrutinerna eller innehållet på tredje parters webbplatser. Läs sekretesspolicyn på alla eventuella webbplatser du besöker.
Om du använder en tjänst som gör det möjligt att importera kontakter (t.ex. e-postbaserade marknadsföringstjänster för att skicka e-postmeddelanden på dina vägnar) kommer vi endast att använda kontakterna och eventuella andra personuppgifter för den begärda tjänsten. Om du tror att någon har tillhandahållit dig våra personuppgifter och du vill begära att de avlägsnas från vår databas, kontakta oss på privacy@overhq.com.  

Överföring av personuppgifter utomlands. Om du använder våra tjänster från ett annat land än det land där våra servrar finns, kan dina personuppgifter skickas över internationella gränser. När du ringer oss eller initierar en chatt, kan vi tillhandahålla support från någon av våra globala platser utanför ditt ursprungsland.

Uppfyllande av förfrågningar från juridiska, regulatoriska och polismyndigheter. Vi samarbetar med statliga myndigheter och polismyndigheter samt privata enheter för att verkställa och uppfylla lagen. Vi lämnar ut alla uppgifter beträffande dig till statliga myndigheter eller privata enheter i enlighet med vad vi, efter eget omdöme, anser är nödvändigt eller lämpligt för att besvara eventuella juridiska anspråk och juridisk process (t.ex. stämningsansökningar), för att skydda vår egendom och rättigheter eller tredje parts egendom och rättigheter, för att skydda allmänhetens eller någon individs trygghet eller för att förhindra eller stoppa aktivitet som vi anser är olaglig eller oetisk.
I den utsträckning vi har rätt att göra det, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig i händelse av att vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till tredje part som en del av den rättsliga processen. Vi kommer även att dela dina uppgifter i den utsträckning det behövs för att uppfylla ICANN-, register- eller ccTLD-regler, -bestämmelser och -policyer när du registrerar ett domännamn hos oss. Av skäl som är kritiska för att upprätthålla säkerheten, stabiliteten och elasticiteten hos internet inkluderar detta överföring av domännamnsregistreringsinformation till den underliggande domänregistreringsoperatören och depositionsleverantören och publicering av den informationen som krävs av ICANN i den offentliga WHOIS-databasen eller med andra tredje parter som visar ett legitimt juridiskt intresse för sådan information.

Så här skyddar, lagrar och sparar vi dina uppgifter.
Vi följer allmänt vedertagna standarder för lagring och skydd av personuppgifterna vi hämtar in, både under överföring och efter mottagande och lagring, inklusive användning av kryptering där det är lämpligt.
Vi behåller endast personuppgifter så länge det krävs för att tillhandahålla de tjänster du har begärt och därefter för en rad olika legitima juridiska ändamål eller affärsändamål. Dessa kan inbegripa retentionsperioder:

 • som krävs enligt lag, avtal eller liknande skyldigheter som är tillämpliga för vår affärsverksamhet
 • för att behålla, lösa, försvara eller genomdriva våra juridiska/avtalsmässiga rättigheter, eller
 • som krävs för att upprätthålla tillräckliga och korrekta affärs- och bokföringsuppgifter.

Om du har frågor beträffande hur dina personuppgifter skyddas eller lagras kontaktar du oss på privacy@overhq.com.

Så här kan du komma åt, uppdatera eller ta bort dina uppgifter.
Om du vill komma åt, granska eller uppdatera dina personuppgifter eller uppdatera dina prenumerationspreferenser loggar du in på Konto och besöker ”Kontoinställningar”.
Om du vill ta bort eller porta dina personuppgifter kan du skicka din förfrågan till privacy@overhq.com. Om du gör en förfrågan om att ta bort dina personuppgifter och dessa uppgifter är nödvändiga för de produkter eller tjänster du har köpt, kommer förfrågan endast att uträttas i den utsträckning det inte längre är nödvändigt för tjänster som köps eller krävs för våra legitima affärsändamål eller lagliga eller avtalsenliga krav på registerföring.
Om du av någon anledning inte kan komma åt dina kontoinställningar kan du också kontakta oss via någon av metoderna som beskrivs i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

”Do Not Track”-aviseringar.
Vissa webbläsare gör det möjligt att automatiskt underrätta webbplatser du besöker att de inte ska spåra dig med användning av en ”Do Not Track”-signal. Det finns ingen konsensus inom branschen vad gäller betydelsen av ”Do Not Track” i det här sammanhanget. Som många andra webbplatser och onlinetjänster ändrar vi för närvarande inte vår praxis när vi mottar en ”Do not track”-signal från en besökares webbläsare. Du kan läsa mer om ”Do Not Track” genom att besöka www.allaboutdnt.com.

Åldersbegränsningar.
Våra tjänster kan endast köpas av personer som är minst 18 år gamla. Våra tjänster är inte inriktade på, avsedda att användas av eller avsedda att locka in personer under 18 år. Vänligen kontakta oss om du känner till eller har anledning att tro att någon under 18 års ålder har inlämnat personuppgifter.

Icke-diskriminering.
Vi kommer inte att diskriminera mot dig för att du utövar någon av dina sekretessrättigheter. Såvida det inte tillåts enligt gällande lag, kommer vi inte:

 • neka dig varor eller tjänster
 • debitera olika priser eller taxor för varor eller tjänster, inklusive genom att lämna rabatter eller andra förmåner eller genom att ta ut straffavgifter
 • tillhandahålla dig en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster.
 • föreslå att du kan få ett annat pris eller taxa för varor eller tjänster eller en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster.

Ändringar av denna policy.
Vi förbehåller oss rätten att modifiera denna sekretesspolicy när som helst. Om vi väljer att ändra vår sekretesspolicy, kommer vi att lägga upp ändringarna ifråga i denna sekretesspolicy och på andra platser vi anser är lämpligt, så att du är medveten om vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, samt under vilka eventuella omständigheter vi lämnar ut dem. Om vi gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att underrätta dig här, via e-post eller via anslag på vår hemsida, minst trettio (30) dagar innan ändringarna införs.

Dataskyddsmyndighet.
Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och tror att vi bibehåller din personuppgifter underkastat den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), kan du rikta frågor eller klagomål till din lokala tillsynsmyndighet eller vår ledande tillsynsmyndighet, Informationskommissionärens kontor i Storbritannien, enligt nedan:
www.ico.org.uk
Informationskommissionärens kontor
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Storbritannien
Telefon: 0303 123 1113

Kontakta oss.
Om du har några sekretessrelaterade frågor eller klagomål beträffande vår sekretesspolicy, våra rutiner eller våra tjänster kan du kontakta vårt DPO via e-post på privacy@overhq.com. Alternativt kan du kontakta oss på något av följande sätt:

 • Via post: Attn: Office of the Data Protection Officer, 14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA, eller för kunder i EES: Attn: Legal, Office of the DPO, 5th Floor, The Shipping Building, Old Vinyl Factory, 252-254 Blyth Road, Hayes, UB3 1HA.

Vi svarar på alla förfrågningar, förfrågningar och frågor inom trettio (30) dagar.